Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy

Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy

Zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. Komisji Europejskiej w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L10 z 13 stycznia 2001r. s.33) zmienionego Rozporządzeniem nr 364/2004 z 25 lutego 2004r. (Dz. Urz. WE L63 z 28 lutego 2004r.), odpowiednio za mikro, małego czy średniego, uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym spełniał wszystkie wymienione poniżej kryteria:

Przedsiębiorca Mikro Mały Średni
Zatrudnienie ( ilość pracowników) < 10 < 50 < 250
Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych   lub  < 2 mln euro  <10 mln euro  < 50 mln euro
Roczna suma bilansowa (wg UE) / Suma aktywów bilansu rocznego sporządzona na koniec jednego z dwóch ostatnich lat (wg u. o SDG)- forma uproszczona  < 2 mln euro  <10 mln euro  < 43 mln euro

Powyższe kategorie kwalifikacji przedsiębiorców weszły w życie w Unii Europejskiej
1 stycznia 2005r., W ustawie „O swobodzie działalności gospodarczej”  (Dz. U z 2004r. Nr 173 poz. 1807) z późn. zm. Dz. U. z2015r. poz. 584, 609 875. przyjęto kategorię uproszczoną i zamiast roczna suma bilansowa wprowadzono suma aktywów bilansu rocznego sporządzona na koniec jednego z dwóch ostatnich lat. Uproszczona forma służy do szybkiego określenia:  do jakiej kategorii dane przedsiębiorstwo należy zaklasyfikować, co pozwala na właściwe
i zgodne z prawem ustalenie czasu trwania kontroli. Jednak definicje MŚP w ustawie o SDG nie mają zastosowania do celów udzielania pomocy publicznej, bowiem w tym zakresie wiążące jest rozporządzenie WE  z dn. 6 sierpnia 2008 nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3.

Pages: 1 2 3

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Informacja

11 grudnia 201511 grudnia 2015
Przepraszamy za utrudnienia, strona w budowie

Pierwszy krok w kierunku własnej firmy

28 listopada 201528 listopada 2015
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty 21-28 października 2015 Czytaj więcej Pierwszy krok w kierunku własnej firmy

Admin

15 maja 201515 maja 2015
Witamy serdecznie na oficjalnej stronie Gierałtowickiego Centrum Rozwoju